Termiharava

Tuulivoimasta puhutaan nykyään paljon. Tällä kertaa nostamme esiin joitakin tuulivoimaan liittyviä käsitteitä.

tuuli
Tuuli (ruots. vind, engl. wind, saks. Wind m, ransk. vent m) on ilmakehässä liikkuva maanpinnan suuntainen ilmavirtaus.

tuulienergia
Tuulienergialla (ruots. vindenergi, engl. wind energy, saks. Windenergie f, ransk. énergie f éolienne) tarkoitetaan ilmakehän ilman liike-energiaa. Tuulienergia on uusiutuvaa energiaa.

tuulivoima
Tuulivoima (ruots. vindkraft, engl. wind power, saks. Windkraft f) tarkoittaa tuulienergian muuntamista sähköenergiaksi, yleensä tuuliturbiinien välityksellä.

tuuliturbiini
Tuuliturbiini (ruots. vindturbin, engl. wind turbine, saks. Windturbine f, ransk. éolienne f) on kone, jolla tuulienergiaa muutetaan turbiinin akselin pyörimisenergiaksi eli mekaaniseksi energiaksi. Joissakin tapauksissa tuuliturbiinilla voidaan tarkoittaa koko tuulivoimalaa.

tuulivoimala
Tuulivoimalalla tai tuulivoimalaitoksella (ruots. vindkraftverk n, engl. wind power station, saks. Windkraftanlage f, Windenergieanlage f, Windkraftwerk n, ransk. centrale f éolienne) tarkoitetaan tuulienergiaa sähköksi muuttavaa voimalaa.

Tuulivoimalat voidaan jakaa pysty- ja vaaka-akselisiin tuulivoimaloihin.

Tuulivoimalan kokoa voidaan kuvata esimerkiksi nimellisteholla, pyyhkäisypinta-alalla tai napakorkeudella. Useimmiten tuulivoimaloiden kokoa kuvataan nimellisteholla. Tuulivoimalan tuotto on kuitenkin suoraan verrannollinen pyyhkäisypinta-alaan. Tuotto paranee myös napakorkeuden kasvaessa.

pystyakselinen tuulivoimala
Pystyakselinen tuulivoimala (tai: pystyakselinen tuuliturbiini, ruots. vertikalaxlad vindturbin, engl. vertical axis wind turbine, VAWT, saks. Vertikalachs-Windturbine f, ransk. éolienne f à axe vertical) on tuulivoimala, jonka roottorin akseli on pystysuora. Pystyakselinen tuulivoimala toimii samalla lailla kaikilla tuulen suunnilla eikä sitä tarvitse suunnata erikseen tuulen suunnan mukaan.

vaaka-akselinen tuulivoimalaVaaka-akselinen tuulivoimala (tai: vaaka-akselinen tuuliturbiini, ruots. horisontalaxlad vindturbin, engl. horizontal axis wind turbine, HAWT, saks. Horizontalachs-Windturbine f, ransk. éolienne f à axe horizontal) tarkoittaa tuulivoimalaa, jonka roottorin akseli on olennaisilta osiltaan käännetty tuulta vasten.

nimellisteho
Nimellisteho (ruots. märkeffekt, engl. rated power, saks. Bemessungsleistung f, ransk. puissance f assignée) on tehon suunniteltu ja käyttöön hyväksytty maksimiarvo. Tuulivoimalan nimellisteho ei kuitenkaan kerro, kuinka paljon energiaa tuulivoimala tuottaa.

pyyhkäisypinta-ala
Pyyhkäisypinta-alalla (ruots. svept area, engl. swept area, saks. überstrichene Fläche f, ransk. surface f balayée) tarkoitetaan pystyakselisessa tuulivoimalassa pyörivän roottorin suurinta tuulta vastaan kohtisuoraa pinta-alaa. Vaaka-akselisen tuulivoimalan pyyhkäisypinta-ala on lavan kärjen piirtämän ympyrän pinta-ala.

napakorkeus
Napakorkeus (ruots. navhöjd, engl. hub height, saks. Nabenhöhe f, ransk. hauteur f du moyeu) tarkoittaa roottorin keskipisteen (eli navan) etäisyyttä maan pinnasta.

Usein pyritään siihen, että roottori olisi mahdollisimman korkealla, sillä tuuli on ylhäällä voimakkaampaa kuin maan pinnalla.

tuulipuisto
Tuulipuisto tai tuulivoimapuisto (ruots. vindkraftspark, engl. wind farm, saks. Windpark m, ransk. parc m éolien, ferme f éolienne) on alue, jossa on useita tuulivoimaloita.

tuulienergiapotentiaali
Tuulienergiapotentiaali tai tuulen energiasisältö (ruots. vindenergipotential, vindens energiinnehåll n, engl. energy content of winds, wind energy potential, saks. Windenergiepotential n, Arbeitsinhalt m des Windes, ransk. potentiel m énergétique éolien, ressources f pl en énergie éolienne) tarkoittaa tuulivoimaloilla hyödynnettävissä olevia tuulienergiavaroja.

käynnistystuulennopeus
Käynnistystuulennopeus tai käynnistymistuulennopeus (ruots. vindhastighet vid inkoppling, engl. cut-in wind speed, saks. Einschaltwindgeschwindigkeit f, ransk. vitesse f de démarrage) on pienin tuulen nopeus, jolla tuuliturbiini alkaa tuottaa sähköä.

pysäytystuulennopeus
Pysäytystuulennopeus (ruots. vindhastighet vid urkoppling, engl. cut-out wind speed, saks. Abschaltwindgeschwindigkeit f, Ausschaltwindgeschwindigkeit f, ransk. vitesse f de coupure) on suurin tuulen nopeus, jolla tuuliturbiini on suunniteltu tuottamaan sähköä.

Tässä yhteydessä Suomessa puhutaan myös myrskyrajasta, jonka kohdalla tuulivoimala pysäytetään, sillä ei ole kannattavaa mitoittaa voimaloita kestämään erittäin voimakkaita ja harvinaisia tuulennopeuksia.