Pääkirjoitus: Näkyvyyttä tiedottamalla

Päivi Kouki

Tiedottaminen on tärkeä osa Sanastokeskuksen toimintaa – onhan se osa kaikille kansalaisille tarjoamiamme yleishyödyllisiä peruspalveluita. Siksi olemme oman toimintamme lisäksi sitoutuneet levittämään tietoa myös laajemmin terminologian alalla tehtävästä työstä.

Terminfolla on ollut tärkeä rooli Sanastokeskuksen viestinnässä jo liki 36 vuoden ajan, ja vaikka internet on tuonut mukanaan muitakin tiedottamisen kanavia, Terminfo puolustaa edelleen paikkaansa: artikkelit tarjoavat mahdollisuuden kertoa asioista verkkosivustolla julkaistavia uutisia syvällisemmin.

Kulissit, kaurikotilot ja kastematot – täydennystä Museoalan ja taideteollisuusalan MAO/TAO-ontologiaan

Päivi Kouki & Mari Suhonen

Syksyllä 2015 Sanastokeskus TSK aloitti museoalan ja taideteollisuusalan yhteisen MAO/TAO-ontologian päivittämisen Museoviraston toimeksiannosta. MAO/TAO on erikoisontologia, joka on koottu kolmen eri asiasanaston käsitteistä. Museoalan ontologia MAO perustuu Museoalan asiasanastoon ja Taideteollisuusalan ontologia TAO puolestaan perustuu Muotoilun ja viestinnän asiasanastoon. Näiden kahden ontologian käsitteet on yhdistetty Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) käsitteistöön. Päivitystyön ensisijaisena tavoitteena oli lisätä ontologiaan uusia käsitteitä, jotka oli koottu museoalan asiantuntijoille Museo 2015 -hankeessa tehdyn kyselyn pohjalta.

Erikoisontologioiden käsitteistön rajaaminen on pääsääntöisesti haastavaa. MAO/TAOn rajaamista hankaloittaa se, että kulttuuriperintöön ja museoalaan voidaan liittää lähes minkä tahansa alan käsitteitä: aaltolevyt, historialliset tanssit, albojen vyöt, kilpikangas tai vaikkapa barbaarit – viimeksi mainittu vieläpä kahdessa eri merkityksessä. Kuinka valita ne käsitteet ja termit, joita halutaan tarjota ja ylläpitää juuri tässä ontologiassa?

Kehysanalyysin soveltaminen merenkulun turvallisuuskäsitteisiin

Päivi Pasanen

Onnettomuustutkintaan on kehitetty yleisiä, riskinarviointiin perustuvia menetelmiä, joita sovelletaan myös merellä tapahtuvien onnettomuuksien tutkintaan. Yleensä tutkinnassa keskitytään onnettomuuteen johtaneisiin syihin, olosuhteisiin ja tekijöihin eli keskiössä ovat tapahtumaan liittyvät kausaalisuhteet. Onnettomuustutkinnassa käytettyjen menetelmien lisäksi kausaalisuhteita voidaan tutkia myös terminologisin menetelmin, esimerkiksi kehysanalyysin ja terminologisten koettimien avulla. Tässä artikkelissa kerron tutkimuksestani, jonka tavoitteeni oli rakentaa näitä terminologisia menetelmiä hyödyntäen merenkulun turvallisuuskäsitteiden kehys, jota voisi soveltaa merionnettomuuksien tutkinnassa.

Selostan ensin onnettomuustutkinnassa nykyisin käytettäviä syiden luokitteluja. Sitten kerron kehysanalyysista, uudesta kognitiivisen terminologian menetelmästä, jota on sovellettu menestyksekkäästi vesirakentamisen käsitteisiin. Tämän jälkeen esittelen pilottitutkimukseni, jossa sovelsin kehysanalyysia suomenkielisiin karilleajotapahtuman käsitteisiin.

Något nytt nästan varje dag – mina erfarenheter som terminolog på TNC

Åsa Holmér

Som nykläckt språkkonsult från språkkonsultlinjen på Stockholms universitet blev jag 1982 erbjuden en ettårig projektanställning av Terminologicentrum TNC. Och på den vägen är det. 34 år! Varför? En del av svaret är att det systematiska tänkandet som kännetecknar terminologiarbete visade sig passa mig, en annan viktig del är att arbetet hela tiden är föränderligt.

Kiinteistö- ja rakennusalan keskeinen sanasto tukee alan viestintää

Sirpa Suhonen

Kiinteistö- ja rakennusalan toimijat ovat toteuttaneet yhdessä Sanastokeskus TSK:n kanssa useita sanastoprojekteja vuosien mittaan. Viimeisein näistä projekteista alkoi vuoden 2014 lopulla. Kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten järjestön RAKLIn koordinoimassa projektissa tavoitteena on määritellä alan tärkeimmät yhteiset käsitteet. Ne kootaan Kiinteistö- ja rakennusalan keskeiseen sanastoon.

Kiinteistö- ja rakennusalan keskeisen sanaston ei ole tarkoitus korvata erityissanastoja, mutta siihen on pyritty valikoimaan se osa erityissanastoista, jolla on meritystä alan yhteisen kielen ja käsitteistön muodostumisessa. Jotta sanastossa annetavat termisuositukset ja määritelmät soveltuisivat kaikkien toimijoiden käyttöön, on sanastoprojekti toteutettu alan toimijoiden laajapohjaisena yhteistyönä. Yhteinen käsitteistö tukee kaikenlaista viestintää, olipa sitten kyse arkisista kiinteistönpidon vuorovaikutustilanteista tai viranomaisyhteistyöstä.

Kirjallisuutta

Esittelyssä terminologiatyön etuja esittelevä, pohjoismaisten kirjoittajien yhteistyönä syntynyt Tänkta termer – Terminologihänsyn i nordiskt perspektiv, Duodecimin Lääketieteen termit -sanakirjan uusi laitos sekä Svenska Akademiens ordbokin uusi verkkosivusto.

Tilaa syöte Terminfo RSS