Sähköntuotannon ja -jakelun huoltovarmuuteen liittyviä käsitteitä

Seija Suonuuti

Suomen sähkötekninen standardointijärjestö SESKO ry järjesti keväällä 2023 kevätseminaarin teemalla ”Euroopan energiaturvallisuus ja älykäs sähköistys”. Seminaarin mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe nosti esiin käsitteitä, joita ei ole aiemmin käsitelty alan sanastoissa.

Seminaarin jälkeen SESKO ja Sanastokeskus ry tekivät yhdessä sähkönsiirron ja -jakelun huoltovarmuuteen liittyvän käsitteistön, johon on koottu kymmenen keskeisintä käsitettä. Termit ja käsitekuvaukset ovat sanastossa suomeksi ja lisäksi käsitteille on annettu vastineet ruotsiksi ja englanniksi. Käsitteiden tiedot esitetään sanastossa termitietueina ja käsitekaaviona. Sanastossa on kymmenen määritellyn käsitteen lisäksi lainattu aiheeseen kiinteästi liittyviä käsitteitä Kokonaisturvallisuuden sanastosta ja Sisäisen turvallisuuden sanastosta.

Sanasto on kokonaisuudessaan julkaistu SESKO:n sivuilla PDF-muodossa ja Sanastokeskuksen TEPA-termipankissa.

Sanaston käsitekuvauksien lähteinä on käytetty useita säädöksiä, kuten sähkömarkkinalakia, valtioneuvoston asetusta varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä, valtioneuvoston päätöstä huoltovarmuuden tavoitteista ja EU:n direktiiviä sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä sekä EU:n asetusta riskeihin varautumisesta sähköalalla.

Säädösten lisäksi sanastossa on hyödynnetty useita aiheeseen liittyviä sanastoja ja tietokantoja. Sisäisen turvallisuuden sanaston ja Kokonaisturvallisuuden sanaston lisäksi tärkeimmät sanastolähteet ovat Varautumisen ja väestönsuojelun sanasto (TSK 39, 2009), Energiasanasto (TSK 16, 1989) ja kansainvälisen sähköalan standardointijärjestö IEC:n termitietokanta Electropedia.

1
energian toimitusvarmuus; sähkön toimitusvarmuus <sähkö>; sähköntoimituksen varmuus <sähkö, IEV 617-01-06>
sv leveranssäkerhet för energi; energileveranssäkerhet; > elleveranssäkerhet <sähkö>; > leveranssäkerhet i elnätet <sähkö>
en security of energy supply (1); > security of electricity supply <sähkö>; > security of the electricity supply <sähkö, IEV 617-01-06>
määritelmä
kyky taata energiatoimitukset määritetyn suoritustason mukaisesti

huomautus
Sähkömarkkinalaissa (588/2013) on kiinnitetty erityistä huomiota sähköverkkojen toimitusvarmuuden parantamiseen sekä sähköverkonhaltijoiden varautumisen tehostamiseen. Sähköverkon toimitusvarmuuteen liittyvät tekniset ominaisuudet kuten verkon osien herkkyys vaurioille ja uudelleenreititysmahdollisuudet.
Energian ja sähkön toimitusvarmuudesta on säädetty EU-direktiivissä EU 2019/944 sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta. Direktiivin mukaan toimitusvarmuuteen liittyvistä asioista vastaa jäsenvaltio ja sen säätelyviranomainen.
IEC on määritellyt sähköntoimituksen varmuuden (security of the electricity supply) sanastossa SFS-IEC 60050-617 Sähköteknillinen sanasto. Osa 617: Organisaatio/sähkömarkkinat. Vertaa Electropedia 617-01-06.

2
<sähköntoimitus>
varautumissuunnitelma
sv beredskapsplan för elleveranser; beredskapslan
en contingency plan for electricity supply; contingency plan
määritelmä
sähköverkonhaltijan suunnitelma, joka sisältää voimassaolevat toimintamallit ja -ohjeet sekä normaalioloihin että vakavien, toimituskeskeytyksen aiheuttavien tapahtumien ja poikkeusolojen varalle

huomautus
Sähkömarkkinalaki (588/2013) velvoittaa Huoltovarmuuskeskusta valvomaan sähköverkonhaltijoiden varautumissuunnittelua.
Käsitteen tiedot perustuvat Kokonaisturvallisuuden sanastoon (TSK 50, 2017).

3
energian tuotantovarmuus
sv energiproduktionens säkerhet
en security of energy production
määritelmä
kyky tuottaa energiaa vika- ja kriisitilanteissa

huomautus
Sähkön tuotanto voi vaikeutua esimerkiksi voimalaitoslakon aikana tai polttoaineen saannin vaikeutuessa erilaisten kriisien vuoksi.

4
energiahuoltovarmuus; energian huoltovarmuus
sv energiförsörjningens säkerhet
en security of energy supply (2)
määritelmä
huoltovarmuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön energiantuotanto ja energiainfrastruktuuri

huomautus
Huoltovarmuuden tavoitteista annetun valtioneuvoston päätöksen (1048/2018) mukaan energiahuoltovarmuuden tulee perustua monipuolisiin energialähteisiin ja polttoaineisiin, sähkön ja lämmön tuotantojen kannalta luotettavaan ja hajautettuun energian tuotantoon sekä toimintavarmoihin siirto- ja jakelujärjestelmiin.
Energiahuoltovarmuuteen kuuluvat energian tuotantovarmuus ja energian toimitusvarmuus.

5
energiatarjonnan volatiliteetti
sv energileveransens volatilitet
en energy supply volatility
määritelmä
eri energiatuotannon muotojen vaihtelun aiheuttama vaihtelu energian saatavuudessa

huomautus
Energiatarjonnan volatiliteettia aiheuttaa muun muassa uusiutuvan energian tuotannon kausivaihtelu ja Suomessa talviaikana suuri lämmitysenergian tarve. Esimerkiksi vesi- ja tuulienergian tuotannon huippu ajoittuu eri vuodenaikaan kuin lämmitysenergian tarve. Energiatarjonnan volatiliteetti heijastuu myös energian hinnan volatiliteettiin.
Energiatarjonnan volatiliteetti vaikuttaa muun muassa energian tuotantovarmuuteen ja omavaraisuusasteeseen eri vuodenaikoina. Vrt. energiaomavaraisuus.

6
energiakriisi
sv energikris
en energy crisis
määritelmä
olemassa oleva tilanne tai sellaisen tilanteen uhka, jossa energiasta on merkittävä pula

huomautus
Energiakriisi voi johtua esimerkiksi luonnonuhista, onnettomuuksista tai välillisistä uhista, kuten vihamieliset hyökkäykset ja polttoainepula.

7
sähkönkäyttöpaikkojen kriittisyysluokittelu
sv kategorisering av kritiska eldrifsställen
en classification of critical electricity consumers
määritelmä
luokittelu sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä häiriö-, sähköpula- ja kriisitilanteita varten

huomautus
Varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä (981/2022) annetussa valtioneuvoston asetuksessa sähkönkäyttöpaikat luokitellaan kriittisiin sähkönkäyttöpaikkoihin; sähkönkäyttöpaikkoihin, joiden sähkönsaannin keskeyttämistä on vältettävä; sähkönkäyttöpaikkoihin, joiden sähkönsaanti voi keskeytyä lyhyeksi ajaksi sekä sähkönkäyttöpaikkoihin, joiden sähkönsaanti voi keskeytyä lyhyttä pidemmäksi ajaksi.

8
kriittinen sähkönkäyttöpaikka
sv eldriftsställe av kritisk betydelse; samhällsviktiga elanvändare /SE/
en critical electricity consumer
määritelmä
sähkönkäyttöpaikka, jonka sähkönsaanti on ensisijaisesti pyrittävä turvaamaan yhteiskunnan johtamisen ja turvallisuuden kannalta välttämättömien toimintojen ylläpitämiseksi

huomautus
Kriittiset sähkönkäyttöpaikat on lueteltu varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä (981/2022) annetussa valtioneuvoston asetuksessa.
Kriittisiä sähkönkäyttöpaikkoja ovat esimerkiksi vesihuoltopalveluiden keskeiset kohteet ja häiriöttömän sähköntoimituksen jatkumisen tai palauttamisen kannalta välttämättömät kantaverkonhaltijan, sähkönjakeluverkonhaltijoiden ja sähköntuottajien valvomot, sähköasemat, merkittävät sähkövarastot ja sähköntuotantolaitokset sekä näiden käyttämät viestintäverkot.

9
sähkömarkkinahäiriö
sv störning på elmarknaden
en electricity market failure; electricity market disturbance
määritelmä
tilanne, jossa sähkömarkkinat eivät allokoi tai tuota tehokkaasti sähköä

huomautus
Vertaa energian tuotantovarmuus ja energiaomavaraisuus.

10
energiaomavaraisuus
sv energisjälvförsörjning
en energy self-sufficiency; energy independency
määritelmä
olotila, jossa oma energian tuotanto vastaa omaa kulutusta

huomautus
Esimerkiksi energia-alalla katsotaan, että tulisi pyrkiä tiettyyn omavaraisuusasteeseen energiahuoltovarmuuden turvaamiseksi.

Energian huoltovarmuuden käsitejärjestelmä. Samat tiedot käyvät ilmi edellä olevista määritelmistä ja huomautuksista.
Kaavio: Energian huoltovarmuus.

Kirjoittajasta:
Seija Suonuuti työskentelee terminologina Sanastokeskuksessa.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.