Rakennetun ympäristön sanastotyö – suuri urakka on valmis

Sirpa Suhonen & Seija Suonuuti

Ympäristöministeriö (YM) on viime vuosina panostanut rakennetun ympäristön sanastojen ja tietomallien laatimiseen alan yhtenäisten käytäntöjen ja semanttisen yhteentoimivuuden tukemiseksi. Osana tätä toimintaa Sanastokeskus sai vuoden 2021 lopulla tehtäväkseen laatia yhdessä rakennetun ympäristön asiantuntijoiden kanssa laajan, useammasta sanastosta muodostuvan kokonaisuuden. Sanastotyön lähtökohtana oli maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus.

Sanastotyössä päivitettiin ja laajennettiin aiemmin valmistunutta Rakennetun ympäristön pääsanastoa. Työhön sisältyi erityisesti MRL-kokonaisuudistusta tukevan käsitteistön valmistelu ja lisäksi ns. teemasanastoja, joiden aiheina olivat esteettömyys, asuminen sekä akustiikka ja meluntorjunta. Työ käynnistyi vaiheittain. Kutakin teemasanastoa varten perustettiin oma sanastotyöryhmänsä ja MRL-kokonaisuudistuksen käsitteistöä varten kahdeksan erillistä työryhmää.

Työryhmiin kuului yhteensä noin 70 rakennetun ympäristön asiantuntijaa ja sanastotyön asiantuntijoina toimi neljä Sanastokeskuksen terminologia. Kohdealan asiantuntijoiden panosta tarvitaan kaikissa projekteissa, mutta tässä projektikokonaisuudessa asiantuntijoilta tarvittiin muun tiedon ohella erityisesti tietoa säädösuudistuksen etenemisestä, jotta määrittelytyössä voitiin ottaa ennakoivasti huomioon myöhemmin voimaan tulevien säädösten sisältö. Kun maankäyttö- ja rakennuslain korvaajaksi suunniteltu ehdotus kaavoitus- ja rakentamislaiksi ei tullut hyväksytyksi ja siirryttiin valmistelemaan alueidenkäyttölakia ja rakentamislakia, käsitteistö piti tarkistaa muutosvaikutusten osalta ja osa jo valmistelluista käsitteistä jouduttiin poistamaan tai määrittelemään uudella tavalla.

Akustiikka- ja meluntorjuntasanasto

Akustiikka- ja meluntorjuntasanasto keskittyy akustiikkaan ja meluntorjuntaan rakennetun ympäristön näkökulmasta. Sanasto sisältää 75 aihealueen keskeistä käsitettä. YM:n lisäksi työryhmässä oli mukana edustajat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista, Uudenmaan ELY-keskuksesta ja sosiaali- ja terveysministeriön Turvallisuus ja terveys -osastolta.

Työryhmässä pohdittiin muun muassa sitä, mitä on melu. Melu on ääntä, mutta se ei välttämättä ole kovaa ääntä. Myös hiljainen ääni voi olla melua, jos se häiritsee tai on epätoivottua. Esimerkiksi naapurihuoneistosta yöaikaan kuuluva hiljainenkin musiikki voi olla melua, jos se häiritsee nukkumista.

melu
sv buller n
en noise
määritelmä
haitallinen, häiritsevä, epätoivottu tai tarpeeton ääni

huomautus
Melu vaikuttaa haitallisesti ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin, viihtyisyyteen, asumisen laatuun, maankäyttöön ja rakentamiseen sekä asuinympäristön arvoon ja arvostukseen.
Melu saattaa estää tai vaikeuttaa tarpeellisten äänien kuulemista ja aiheuttaa kuulovaurioita, tapaturman vaaran tai stressiä sekä häiritä työsuoritusta, lepoa ja virkistäytymistä.
Melu voi vaikuttaa haitallisesti myös monien eläinten hyvinvointiin ja käyttäytymiseen.

meluntorjunta
sv bullerbekämpning; bullerskydd n; bullerbegränsning
en noise abatement; noise control; noise attenuation; lowering the noise level; noise pollution control; > noise reduction; > reduction of noise
määritelmä
toimet, joilla pyritään estämään melun syntyminen tai vähentämään sen määrää tai haitallisia vaikutuksia

huomautus
Melua torjutaan rajoittamalla melupäästöjä, rajoittamalla äänen etenemistä melulähteiltä tai suojaamalla melulle alttiit kohteet.
Meluntorjuntaa voidaan tehdä myös ennalta ehkäisevästi esimerkiksi alueidenkäytön suunnittelussa.

Asumisen sanasto

Asumisen sanasto keskittyy asumisen peruskäsitteisiin sekä asumisen tuen käsitteisiin jatkona asumisen tukien vuonna 2019 tehdylle sanastotyölle. Sanasto sisältää 44 käsitettä. YM:n lisäksi työryhmässä oli mukana edustajia Maanmittauslaitokselta.

Asumisen sanastossa on käsitteitä, jotka liittyvät monien ihmisten arkielämään. Esimerkiksi taloyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Sen jälkeen jokaisen osakkaan on haettava omistukselleen sähköistä omistajamerkintää 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta tai kun osakehuoneisto vaihtaa omistajaa. Huoneistotietojärjestelmä on määritelty sanastossa.

huoneistotietojärjestelmä
sv bostadsdatasystem n 
en residential and commercial property information system
määritelmä
tietojen, palvelujen ja toiminnan kokonaisuus, jonka avulla hallitaan osakehuoneistoihin liittyviä omistuksia, panttauksia ja rajoituksia sekä muita osakehuoneistoihin liittyviä tietoja

Esteettömyyssanasto

Sanasto keskittyy esteettömyyteen rakennetun ympäristön lainsäädännön, esteettömyysasetuksen ja esteettömyydestä julkaistun standardin SFS-EN 17210 (Accessibility and usability of the built environment. Functional requirements) näkökulmasta. Esteettömyyssanaston työryhmään osallistuivat YM, Helsingin kaupunki, Avaava ja Invalidiliitto. Työn aikana konsultoitiin myös työryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita esimerkiksi hissikäsitteiden osalta.

Sanastossa on 44 käsitettä ja ne liittyvät muun muassa esteettömyyteen yleisesti, erilaisiin opasteisiin ja apuvälineisiin sekä rakenneratkaisuihin. Sanastossa on määritelty esimerkiksi esteettömyys, esteettömyyskartoitus ja esteettömyysselvitys. Esteettömyyden ja saavutettavuuden eroa on käsitelty esteettömyyden huomautuksessa.

esteettömyys
ei: saavutettavuus
sv tillgänglighet
en accessibility
määritelmä
rakennetun ympäristön ominaisuus, joka mahdollistaa yhdenvertaisen liikkumisen ja toimimisen kaikille

huomautus
Esteettömyys toteutuu, kun ympäristö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se mahdollistaa liikkumisen, toimimisen, näkemisen, kuulemisen, ymmärtämisen ja kommunikaation yhdenvertaisesti. Esteettömyyden varmistamiseksi rakentamiselle on asetettu siihen liittyviä teknisiä vaatimuksia, joita on noudatettava suunnittelussa ja rakentamisessa. Esteettömyydestä on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) ja valtioneuvoston asetuksessa rakennuksen esteettömyydestä (241/2017). Lisäksi esteettömyydestä on velvoittavia päätöksiä ja suositusluonteisia ohjeita.
Esteettömyyden nykytilaa rakennetussa ympäristössä kartoitetaan esteettömyyskartoituksella.
Käsitteitä esteettömyys ja saavutettavuus käytetään yleiskielessä usein päällekkäin. Esteettömyys liittyy fyysiseen ympäristöön, saavutettavuus taas digitaaliseen ympäristöön ja asenteisiin. Kuitenkin yleiskielessä kohteita, joihin on helppo päästä, voidaan kuvata helposti saavutettavina.

esteettömyyskartoitus
ei: saavutettavuuskartoitus; esteettömyysarvio
sv tillgänglighetskartläggning; kartläggning av tillgänglighet
en accessibility survey; accessibility audit
määritelmä
koulutetun esteettömyyskartoittajan tekemä ja yhteisesti sovittuihin kriteereihin perustuva kartoitus rakennetun ympäristön esteettömyyden nykytilasta

huomautus
Esteettömyyskartoituksen avulla selvitetään esteettömyyden toteutuminen eri osa-alueita, kuten liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteettömyys.
Esteettömyyskartoitusta varten on valtakunnallisessa yhteistyöprojektissa kehitetty ESKEH-kartoitusmenetelmä, jota Invalidiliitto ylläpitää.
Vertaa esteettömyysselvitys.

esteettömyysselvitys
sv tillgänglighetsutredning
en ~ access statement
määritelmä
rakennuslupa-asiakirjojen liite, joka kuvaa esteettömyyden eri osa-alueiden toteutumisen rakentamista koskevissa suunnitelmissa

huomautus
Esteettömyysselvityksessä selvitetään suunnitelmiin sisältyvät, esteettömyyteen liittyvät seikat. Käyttöönoton yhteydessä tarkistetaan esteettömyyden toteutuminen esteettömyysselvityksen mukaisesti. Vertaa esteettömyyskartoitus.
Access statement on lähivastine ja se on määritelty eurooppalaisessa standardissa SFS-EN 17210 (Accessibility and usability of the built environment. Functional requirements) ja se tarkastelee, miten esteettömyys toteutuu rakennushankkeissa ja miten kaikille sopivan suunnittelun ratkaisuja on käytetty.

MRL-kokonaisuudistuksen sanasto

MRL-kokonaisuudistuksen sanastotyötä varten perustettiin omat työryhmänsä käsittelemään seuraavia aihealueita: alueidenkäytön suunnittelu ja kaavatietomalli, energia, kiinteistö, kulttuuriympäristö, liikenne ja alueet, luvat ja valvonta, rakentamisen tekniset vaatimukset sekä rakennuskohteet ja rakennusten tilat. Osa sisältöasiantuntijoista oli useammassa työryhmässä. Terminologeja oli työssä neljä, joten heilläkin oli useampia työryhmiä vedettävänä. YM:n lisäksi sanastotyöryhmissä oli edustajia seuraavista organisaatioista: Digi- ja väestötietovirasto, Helsingin kaupunki, Kuntaliitto, Maanmittauslaitos, Museovirasto, Rakli, Ramboll, Suomen ympäristökeskus Oulun yliopisto, Senaatti-kiinteistöt, Vastuu Group, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Väylävirasto. Projektin aikana työryhmät kokoontuivat yli sata kertaa ja työpajoja oli lähes viikoittain. Työrupeama oli siis kaiken kaikkiaan varsin mittava ja työllistävä.

MRL-kokonaisuudistuksen sanastotyössä pyrittiin huomioimaan samaan aikaan käynnissä olleen rakennetun ympäristön säädöstyön muutokset. Sanastoon esimerkiksi tuotiin uusina käsitteinä vuonna 2025 voimaan tulevan rakentamislain käsitteet rakennuskohde ja rakentamislupa, joita nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki ei tunne. Rakentamiskohde on yläkäsite esimerkiksi rakennukselle ja rakennelmalle.

rakennuskohde; rakentamiskohde; rakennettava kohde; rakennettu kohde
sv byggnadsobjekt n
en construction
määritelmä
fyysinen kokonaisuus, jota parhaillaan rakennetaan tai joka on rakennettu

huomautus
Talonrakennuksessa rakennuskohteita ovat esimerkiksi rakennukset, rakennelmat ja niiden ulkoalueet.
Infrarakentamisessa rakennuskohteita voidaan kutsua infrakohteiksi. Niitä ovat esimerkiksi liikenneväylät, padot ja satamat.

rakennus
sv byggnad
en building
määritelmä
paikallaan pysyväksi tarkoitettu, omalla sisäänkäynnillä varustettu, katettu ja ulkoseinien rajaama rakennuskohde

huomautus
Sisäänkäynnillä tarkoitetaan ovea tai aukkoa, josta on kulku rakennukseen sen ulkopuolelta.
Toisistaan erillään olevat rakennukset ovat aina itsenäisiä rakennuksia. Kaikki itsenäiset rakennukset eivät kuitenkaan ole erillään muista rakennuksista esimerkiksi kadun varteen rakennettaessa. Esimerkiksi rivitalot, paritalot ja kerrostalot ovat itsenäisiä rakennuksia.
Rakennuksen olosuhteiden ja mitoituksen tulisi pääasiallisesti mahdollistaa ihmisten toiminta ainakin osassa rakennuksen tiloista.
Rakennuksen ulkovaipan sisäpuolella on sisätiloja. Rakennuksen ulkovaipan rajapintaan rajautuu välittömästi rakennuksen yhteydessä olevia ja rakennukseen kuuluvia ulkotiloja, kuten parvekkeet, terassit, katokset, lavat jne.

rakennelma
sv konstruktion
en structure
määritelmä
rakennuskohde, jota ei ominaisuuksiensa vuoksi pidetä rakennuksena ja joka ei ole alue

huomautus
Rakennelman rakentaminen tai sijoittaminen saattaa vaatia rakentamisluvan. Rakennelman luvanvaraisuuden arvioi kunnan rakennusvalvontaviranomainen.
Esimerkiksi silta, katos, lava ja masto ovat rakennelmia.

Rakennetun ympäristön sanastotyössä käsitteiden vanhentuminen ei tarkoita niiden katoamista yhdessä yössä. Rakennus voi olla paikallaan kymmeniä vuosia, jollei satoja, ja rakentamista varten saatu lupakin on voimassa vuosia. Tämän vuoksi rakentamiseen liittyvissä prosesseissa on pitkiä siirtymäaikoja, ja tätä on pyritty huomioimaan myös sanastotyössä esimerkiksi käsitteiden huomautuksissa.

rakentamislupa
sv bygglov
en building permit
määritelmä
lupa, jota voidaan tarvita rakennuksen tai muun rakennuskohteen rakentamiseen tai muutos- tai korjaustyöhön

huomautus
Yksi rakentamislupa voi kattaa yhden tai useamman rakennuksen tai muun rakennuskohteen.
Rakentamislupa koostuu alueidenkäytöllisten edellytysten (sijoittamisen edellytykset) tarkastelusta ja olennaisten teknisten vaatimusten (toteuttamisen edellytykset) tarkastelusta. Luvan hakijan niin pyytäessä kunta voi ratkaista sijoittamisen edellytysten olemassaolon erillisellä päätöksellä (sijoittamislupa).
Rakentamislupahakemuksesta tehdään lupapäätös.
Rakennuslupa, toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus korvataan rakentamislaissa (751/2023) yhdellä lupamuodolla, rakentamisluvalla. Rakentamisluvan myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.
Rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025. Vireillä oleva asia käsitellään loppuun soveltaen ennen rakentamislain voimaan tuloa voimassa olleita säännöksiä. Myönnettyjen rakennus- ja toimenpidelupien valvonnassa noudatetaan kuitenkin soveltuvin osin uuden lain säännöksiä.

Sanastokokonaisuutta laadittaessa tehtiin yhteistyötä myös muiden organisaatioiden toimeksiannosta valmisteltujen sanastojen osalta. Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Raklin Rakennuttamisen ja kiinteistökehityksen käsitteistö, jota valmisteltaessa Sanastokeskus toimi sanastotyön konsulttina, yhdistettiin osaksi Rakennetun ympäristön pääsanastoa, koska se täydentää pääsanaston rakennuttamisen käsitteistöä. Kulttuuriympäristökäsitteistöä puolestaan täydennettiin Museoviraston arkeologian käsitteistöllä, jonka Sanastokeskus oli laatinut yhdessä arkeologian asiantuntijoiden kanssa.

Kulttuuriympäristösanasto

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistuksen sanastotyön osana laadittiin myös Kulttuuriympäristösanasto. Sanastotyön pohjana oli vuonna 2019 julkaistu Rakennusperinnön suojelun käsitteitä -sanasto, jota päivitettiin ja laajennettiin merkittävästi. Kulttuuriympäristösanastossa on 61 käsitettä, jotka liittyvät kulttuuriympäristöön, kulttuuriperintöön, rakennusperintöön, arkeologiseen kulttuuriperintöön ja maisemaan. Sanastoon sisältyy myös Museoviraston arkeologian sanastotyössä keväällä 2023 määriteltyjä käsitteitä. Työryhmässä pohdittiin pitkään muun muassa sitä, miten keskeisimmät käsitteet kulttuuriperintö, kulttuuriympäristö ja maisema eroavat toisistaan.

kulttuuriperintö
sv kulturarv n
en ~ cultural heritage; ~ heritage
määritelmä
menneisyydestä säilyneet aineelliset ja aineettomat kulttuurin ilmentymät, joiden syntyyn ihmisen toiminta on vaikuttanut

huomautus
Kulttuuriperintöä syntyy myös vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Aineettomaan kulttuuriperintöön voidaan lukea kuuluvaksi esimerkiksi arvot, uskomukset, tiedot, taidot ja perinteet sekä näissä tapahtuvat muutokset. Aineellista kulttuuriperintöä voivat olla esimerkiksi esineet, arkeologiset jäännökset, rakennukset ja rakenteet.
Englannin käsite cultural heritage on osittain päällekkäinen kulttuuriympäristö-käsitteen kanssa. Englannin käsite heritage yksinäänkin sisältää kulttuuriarvon, etenkin kun puhutaan rakennuksista, ympäristöstä tai kulttuurin kentästä.

kulttuuriympäristö
sv kulturmiljö
en cultural environment
määritelmä
ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyt ja muotoutunut ympäristö

huomautus
Kulttuuriympäristöön kuuluvat esimerkiksi rakennukset, arkeologiset jäännökset, kulttuurimaisemat ja perinneluontotyypit.
Kulttuuriympäristö-käsite ei ota suoraan kantaa ympäristön merkittävyyteen, mutta käsitettä käytetään usein, kun halutaan tuoda esiin esimerkiksi alueen arvoja.
Kulttuuriympäristöön liittyy myös aineettomia ulottuvuuksia, esimerkiksi ihmisyhteisön suhde ympäristöönsä ennen ja nyt, sille annetut merkitykset ja tulkinnat sekä sen erilaiset nimeämiset.
Englannin kielessä käytetään vain harvoin käsitettä kulttuuriympäristö. Sen sijaan käytetään käsitteitä kulttuuriperintö (cultural heritage) ja kulttuurimaisema (cultural landscape).

maisema
sv landskap n
en landscape
määritelmä
ihmisen havaitsema ja mieltämä osa ympäristöä, joka muodostuu elollisista ja elottomista tekijöistä, ihmisen tuottamasta kulttuurivaikutuksesta sekä näiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta

huomautus
Maisemaa voi tarkastella esimerkiksi alueellisena, visuaalisena, kokemuksellisena tai historiallisena kokonaisuutena. Maisemaa on tyypitelty esimerkiksi maisemarakenteen, maisemakuvan, alueidenkäytön, kulttuuripiirteiden ja luonnonpiirteiden (esim. vesimaisema) perusteella tai sen mukaan, minkälainen osuus ihmisellä on ollut maiseman syntymiseen (luonnonmaisema, kulttuurimaisema). Myös perinteinen tieto ja kulttuuriperintö vaikuttavat maisemakäsityksiin.
Euroopan neuvoston maisemayleissopimuksessa maisema on määritelty alueeksi sellaisena kuin ihmiset sen mieltävät, ja jonka ominaisuudet johtuvat luonnon tai ihmisen toiminnasta ja vuorovaikutuksesta.

Sanastojen kommentointi ja vienti Sanastot-työkaluun

Kaikille YM:n sanasto-osuuksille järjestettiin kommentointikierros. Kommentointiin käytettiin Otakantaa.fi-palvelua. Sen kautta kuka tahansa pystyi kommentoimaan valmisteilla olevia sanastoaineistoja, ja YM myös tiedotti sidosryhmille kommentointimahdollisuudesta. Saatuja kommentteja hyödynnettiin sanastojen viimeistelyssä.

Teemasanastot valmistuivat vuonna 2022, jolloin Akustiikka- ja meluntorjuntasanasto ja Esteettömyyssanasto vietiin Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkaluun omina kokonaisuuksinaan ja Asumisen sanasto liitettiin osaksi Rakennetun ympäristön pääsanastoa. Muut osiot valmistuivat lokakuussa 2023: Kulttuuriympäristösanasto omana kokonaisuutenaan ja muu käsitteistö yhdistettynä Rakennetun ympäristön pääsanastoon. YM:n sanastoprojektissa sanastoihin lisättiin tai päivitettiin yhteensä 510 käsitettä. Kaikissa sanastoissa on annettu määritelmät ja huomautukset suomeksi ja termikieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Käsitejärjestelmäkaaviot ovat suomeksi.

Sanastokeskus laati myös yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa ohjeistusta semanttista yhteentoimivuutta edistävän sanastotyön suunnitteluun. Ohjeistus on liitetty osaksi ministeriön Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmän sivustoa.

Kirjoittajista:
Sirpa Suhonen ja Seija Suonuuti ovat Sanastokeskuksen terminologeja.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.