Kelan terminologinen sanasto – jo kuudes julkaisu

Sirpa Suhonen

Kela ja Sanastokeskus ovat tehneet jo kuudennen päivitetyn ja laajennetun julkaisun Kelan terminologisesta sanastosta (TSK 55), ja se julkaistiin alkuvuonna. Sanastotyön pitkäaikaisena tavoitteena on ollut yhtenäistää, vakiinnuttaa ja selkeyttää Kelan käsitteistöä sekä edistää Kelan ja sen yhteistyökumppaneiden välistä tiedonvaihtoa järjestelmällisen sanastotyön avulla.

Etuuksien kirjo kokoon asteittain

Kelan sanastotyö alkoi vuonna 2007 lääkekäsitteillä, ja sanaston ensimmäinen laitos vuodelta 2010 sisälsi lähinnä terveyteen liittyviä käsitteitä, joiden määritelmät ja huomautukset esitettiin vain suomeksi. Koska Suomen perustuslain mukaan Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi ja koska Kelan on otettava huomioon asiakkaiden yhdenvertaisuus myös kielen suhteen, vuonna 2012 julkaistuun sanaston toiseen laitokseen käsitekuvaukset käännettiin ruotsiksi samalla, kun aineistoa hieman lisättiin ja päivitettiin. Siitä lähtien Kelan sanasto on ollut täysin kaksikielinen: sekä alkutekstit, käsitekuvaukset että käsitekaaviot on käännetty ruotsiksi. Sanaston ylläpitäminen kahdella kielellä on toki työläämpää kuin jos kieliä olisi vain yksi, koska kaikki muutokset ja lisäykset sanastoon tehdään ensin suomeksi ja sitten ruotsiksi. Kela on kuitenkin pitänyt kaksikielisyyttä tärkeänä ja antanut työhön tarvittavat resurssit.

Kolmanteen laitokseen vuonna 2014 lisättiin muutkin kuin terveyteen liittyvät Kelan etuudet, joten sanaston käsitemäärä laajeni tuolloin huomattavasti. Vuonna 2017 julkaistun neljännen laitoksen näkyvin muutos edellisiin julkaisuihin verrattuna oli se, että käsitekaavioiden merkintätapaa vaihdettiin. Kelan sanaston kaavioissa on noudatettu siitä lähtien UML (Unified Modeling Language) -merkintätapaa. Nykyisin käsitetiedot saadaan tuotua kaavioihin sanastotiedostosta puoliautomaattisesti, mikä helpottaa ja nopeuttaa sanaston päivitystä ja uusien julkaisujen laatimista.

Vuonna 2018 julkaistuun viidenteen laitokseen lisättiin uutena aihealueena toimeentulotuki, koska perustoimeentulotuen käsittely siirtyi kunnilta Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alussa. Tänä vuonna julkaistuun kuudenteen laitokseen lisättiin taas uusia aihealueita eli muutoksenhakuun ja opiskeluterveydenhuoltoon liittyviä käsitteitä. Muutoksenhaku liittyy kaikkiin Kelan päätöksiin eikä aihealuetta ollut aiemmin katettu laajemmin sanastossa. Vastuu korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä ja terveydenhoitomaksujen keräämisestä siirtyi Kelaan tämän vuoden alussa, joten myös tähän aiheeseen liittyviä käsitteitä oli tarpeen lisätä sanastoon. Esimerkiksi opiskeluterveydenhuollon korvaus on nyt lisätty sanastoon uutena käsitteenä.

opiskeluterveydenhuollon korvaus
sv ersättning för studerandehälsovård
määritelmä
korvaus, jota Kela maksaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuottamisesta aiheutuvista kustannuksista

huomautus
Opiskeluterveydenhuollon korvauksen suuruus perustuu opiskelijamäärään ja opiskelijakohtaisiin opiskeluterveydenhuollon hyväksyttäviin kustannuksiin.

definition
ersättning som FPA betalar till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna för produktionen av studerandehälsovårdstjänster för högskolestuderande

anmärkning
Storleken på ersättningen för studerandehälsovård grundar sig på de godtagbara kostnaderna för studerandehälsovård för en enskild studerande och på antalet studerande.

Nykyinen Kelan terminologinen sanasto kattaa kaikki Kelan hoitamat etuudet. Mukana ovat sairaanhoitokorvaukset, lääkkeet ja lääkekorvaukset, kansainvälinen sairaanhoito, sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat, työterveyshuolto, vammaisetuudet ja vammaisten tulkkauspalvelu, Kelan järjestämä ja korvaama kuntoutus, Kelan maksamat eläkkeet, asumistuet, opintoetuudet ja opiskeluterveydenhuolto, sotilasavustus, perhe-etuudet, työttömyysturva ja toimeentulotuki. Sitä mukaa kun Kelan hoidettavaksi on tullut uusia etuuksia, niihin liittyviä käsitteitä on lisätty sanastoon.

Sanasto elää ajassa

Uusien käsitteiden lisääminen on toki tärkeää, mutta myös sanastossa olevien käsitteiden päivittäminen on oleellista. Koska Kelan terminologista sanastoa on tehty jo 14 vuotta, etuuksiin on tullut monia muutoksia vuosien aikana. Etuuden sisältö on saattanut muuttua jonkin verran, joten sen käsitekuvauksiakin on ollut syytä päivittää. Esimerkiksi isyysraha oli aiemmin määritelty isälle tai hänen työnantajalleen maksettavaksi vanhempainpäivärahaksi. Koska yhteiskunta on muuttunut ja lakeja on muutettu myös sateenkaariperheitä paremmin huomioiviksi, isyysrahaa voidaan maksaa myös naiselle, jos tämä on äidin puoliso. Siksi isyysraha onkin tänä vuonna julkaistussa sanastossa määritelty isälle, äidin puolisolle tai hänen työnantajalleen maksettavaksi vanhempainpäivärahaksi.

Vuosien kuluessa jotkin etuudet on ehditty myös lakkauttaa. Tällaisiin etuuksiin liittyviä vanhentuneita käsitteitä on pidetty sanastossa jonkin aikaa ja poistettu vasta myöhemmin. Vaikka jotain etuutta ei enää voisikaan hakea, etuuden maksaminen on saattanut jatkua aiemmin tehdyn päätöksen perusteella. Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi jotkin eläkkeet, koska eläkkeitä saatetaan maksaa kauan. Lakkautetut etuudet myös näkyvät Kelan tilastoissa pitkään. Tällaisia käsitteitä ei ole heti haluttu poistaa sanastosta, koska joku saattaa tarvita tietoa niistäkin. Tällaisessa tapauksessa sanastoon on merkitty, että käsite on vanhentunut, ja jos etuus on korvattu jollain toisella etuudella, sekin on kerrottu. Tällainen etuus on esimerkiksi ruokavaliokorvaus.

(vanhentunut)
ruokavaliokorvaus
ei: keliakiakorvaus
sv kostersättning
määritelmä
vammaisetuus, jolla korvattiin sairauden takia välttämättömien gluteenittomien tuotteiden aiheuttamia kustannuksia

huomautus
Oikeus ruokavaliokorvaukseen oli 16 vuotta täyttäneellä henkilöllä, jonka oli asianmukaisesti määritellyn sairauden takia ehdottoman välttämätöntä käyttää gluteenittomia tuotteita.
Ruokavaliokorvaus poistui 1.1.2016.

definition
handikappförmån som betalades i ersättning för kostnader för glutenfria produkter som var nödvändiga på grund av sjukdom

anmärkning
Rätt till kostersättning hade den som hade fyllt 16 år och som på grund av en sjukdom som diagnostiserats på behörigt sätt var absolut tvungen att använda glutenfria produkter.
Kostersättningen slopades 1.1.2016.

Joskus myös termi voi vanhentua, vaikka käsite on edelleen olemassa. Laissa on esimerkiksi aiemmin viitattu johonkin käsitteeseen tietyllä termillä, mutta lakia muutettaessa tähän käsitteeseen viittaavaa termiä on saatettu muuttaa. Tällainen esimerkkitermi on lääkekohtainen omavastuu, joka vuonna 2014 julkaistussa sanaston kolmannessa laitoksessa oli vielä lääkekohtainen omavastuuosuus. Myös käsitteen sisältö ja siten käsitekuvauskin ovat muuttuneet varhaisemmista julkaisuista.

lääkekohtainen omavastuu
ei: lääkekohtainen omavastuuosuus (vanhentunut)
sv läkemedelsspecifik självrisk
inte: läkemedelsspecifik självriskandel (föråldrad)
määritelmä
vakuutetun samalla kertaa ostaman, ylempään erityiskorvaukseen tai lisäkorvaukseen oikeuttavan lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta maksama omavastuu

huomautus
Lääkekohtainen omavastuu voidaan periä poikkeuksellisesti jokaiselta alkavalta hoitoviikolta, jos sairauden hoidossa käytettävän lääkkeen enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava lääkemäärä on lääketieteellisistä tai hoidollisista syistä tai lääkevalmisteen farmaseuttisten ominaisuuksien johdosta ostettava useana toimituseränä tai jos kyse on annosjaellusta lääkkeestä. Poikkeava lääkekohtainen omavastuu on 1/12 lääkekohtaisesta omavastuusta.

definition
självrisk som en försäkrad betalar av priset eller referenspriset för en läkemedelsmängd som köps på en och samma gång när läkemedlet (1) berättigar till högre specialersättning eller tilläggsersättning

anmärkning
Undantagsvis får en läkemedelsspecifik självrisk tas ut för varje påbörjad behandlingsvecka, om en läkemedelsmängd som motsvarar högst tre månaders behandling med ett läkemedel (1) som används vid behandling av sjukdom måste köpas i flera expedierade satser av medicinska eller terapeutiska orsaker eller till följd av läkemedelspreparatets farmaceutiska egenskaper eller om det är fråga om ett dosdispenserat läkemedel. Den avvikande läkemedelsspecifika självrisken är 1/12 av den läkemedelsspecifika självrisken.

Kelan terminologiseen sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot 560 käsitteestä. Se kuvaa Suomen sosiaaliturvajärjestelmää lainsäädännön näkökulmasta. Sanaston kohderyhmä on laaja. Se on tarkoitettu niin sosiaaliturvan asiantuntijoille, lainvalmistelijoille, tiedottajille, toimittajille kuin kääntäjillekin. Sitä voivat käyttää kaikki, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitkä ovat suositeltavat Kelan hoitaman sosiaaliturvan termit ja mitä ne tarkoittavat. Sanasto tukee myös tiedonhallintaa ja auttaa kehittämään tiedonhakua, tiedonsiirtoa, arkistointia ja tiedon mallintamista.

Kelan terminologinen sanasto on julkaistu sekä Sanastokeskuksen että Kelan sivuilla PDF-muodossa, ja sen sisältö on viety myös osaksi Sanastokeskuksen TEPA-termipankkia ja Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalua.

Kirjoittajasta:
Sirpa Suhonen on Sanastokeskuksen terminologi, joka on osallistunut Kelan sanastotyöhön vuodesta 2007 lähtien.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.